Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบเรื่อง โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft PowerPoint 2003
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อความเติมลงในช่องว่างตามลำดับ
" โปรแกรม...........เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม......................จัดเป็นโปรแกรมประเภท................ที่มีความสามารถสูง เราใช้โปรแกรมนี้ในการจัดทำงานด้าน................. สำหรับในห้องปฏิบัติการของเราเป็นเวอร์ชั่น.................
ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อย / Microsoft Office / นำเสนอข้อมูล / การนำเสนองานที่มีรูปภาพประกอบคำบรรยาย / 2003
Microsoft Office / ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อย /การนำเสนองานที่มีรูปภาพประกอบคำบรรยาย / นำเสนอข้อมูล / 2003
การนำเสนองานที่มีรูปภาพประกอบคำบรรยาย/ Microsoft Office / ไมโครซอฟต ์เพาเวอร์พ้อย / นำเสนอข้อมูล / 2003
2003 / การนำเสนองานที่มีรูปภาพประกอบคำบรรยาย / Microsoft Office / ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อย / นำเสนอข้อมูล

2.ไฟล์ที่สร้างด้วย ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อย จะมีนามสกุลว่าอย่างไร
.doc
.xls
.ppt
.bmp
3. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พ้อย ตามลำดับ
1. กด Start
2. เลือกรายการ Microsoft PowerPoint 2003
3. เลือกรายการ Microsoft Office
4. เลือกรายการ Programs

1 - 2 - 3 - 4

2 - 3 - 4 - 1
1 - 4 - 3 - 2
1 - 3 - 2 - 4
จากภาพ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 4 - 8

4. จากภาพ หมายเลข 1 คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
แถบหัวเรื่อง แสดงชื่อโปรแกรม และ ชื่อไฟล์งาน
แถบเครื่องมือ เก็บปุ่มคำสั่ง
แถบเมนู เก็บคำสั่งของโปรแกรม
ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
5. จากภาพ หมายเลข 2 คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร
แถบหัวเรื่อง แสดงชื่อโปรแกรม และ ชื่อไฟล์งาน
แถบเครื่องมือ เก็บปุ่มคำสั่ง
แถบเมนู เก็บคำสั่งของโปรแกรม
ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
6. จากภาพ หมายเลข 3 คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร
แถบหัวเรื่อง แสดงชื่อโปรแกรม และ ชื่อไฟล์งาน
แถบเครื่องมือ เก็บปุ่มคำสั่ง
แถบเมนู เก็บคำสั่งของโปรแกรม
ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
7. จากภาพ หมายเลข 5 คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร
แถบเครื่องมือ เก็บปุ่มคำสั่ง
แถบเมนู เก็บคำสั่งของโปรแกรม
ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
เคอร์เซอร์ ตำแหน่งการพิมพ์
8. ข้อใดเรียกชื่อ หมายเลข 4 ได้ถูกต้องที่สุด
สไลด์ และ แผ่นนิ่ง
สไลด์ และ ภาพนิ่ง
สแกน และ แผ่นนิ่ง
สแกน และ ภาพนิ่ง

จากภาพ นำมาตอบคำถามข้อ 9 - 12

9. ต้องการสลับภาพนิ่ง ต้องใช้มุมมองหมายเลข
1
2
3
-

10. มุมมองใดใช้สำหรับตกแต่งแก้ไขภาพนิ่ง ใส่เสียง และการเคลื่อนไหว
1
2
3
-
11.มุมมองใดใช้แสดงผลงานแบบเต็มจอ
1
2
3
-

12. ต้องการลบและคัดลอกภาพนิ่ง ควรใช้มุมมองใด
1
2
3
-

13. เราปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำงานเพื่ออะไร
ดูภาพนิ่งต่างๆ
จัดเก็บงานไว้ในคอมพิวเตอร์
ปรับแต่งภาพนิ่งให้สวยงาม
เป็นการดูเอกสารในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน
14.ถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ จะต้องทำอย่างไร
คลิกคำสั่งแทรก เลือกคำสั่งพื้นหลัง
คลิกคำสั่งรูปแบบ เลือกคำสั่งพื้นหลัง
คลิกคำสั่งเครื่องมือ เลือกคำสั่งพื้นหลัง
คลิกคำสั่งมุมมอง เลือกคำสั่งพื้นหลัง.
15.ข้อใดกล่าวถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้ ไม่ถูกต้อง
ไฟล์ที่การรวบเอาแฟ้มที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
ไฟล์คือรูปแบบในการจัดเก็บเอกสาร
โฟลเดอร์คือที่สำหรับเก็บไฟล์
เราจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์
16. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ ของการสร้างโฟลเดอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บไฟล์
เพื่อจัดระเบียบไฟล์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อให้สามารถค้นหาไฟล์ได้ง่ายและรวดเร็ว
ทำให้เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บงานในคอมพิวเตอร์
จัดระบบการเก็บไฟล์ต่างๆ โดยแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่
17.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์
1. คลิกที่เมนู File / New / Folder
2. กดปุ่ม Enter
3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการ
4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ของเราไว้

2 1 4 3
4 1 3 2
4 2 3 1
1 2 4 3
18.ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล
ตั้งชื่อให้มีความสัมพันธ์กับงานที่จัดเก็บ
เป็นแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ตั้งชื่อได้ไม่จำกัดตัวอักษร
สามารถเก็บได้ทั้งข้อมูลภาพ เสียง เอกสารต่างๆ
19. เมื่อเราลบงานที่ไม่ต้องการทิ้ง งานที่ลบแล้วจะไปอยู่ที่ใด
Recycle Bin
My Document
My Pictures
My Music
20. เรากดไปที่ My Computer เพื่อวัตถุประสงค์หลักอะไร
กดเข้าไปเพิ่มตัวอักษร
กดเข้าไปเปิดภาพขึ้นมาตกแต่ง
กดเข้าไปเพื่อลบไฟล์งาน
เข้าไปยังไดรว์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

คุณได้คะแนน