check "); Answers.document.write("

ตรวจคำตอบ...ครั้งที่ "+CkAns.toString()+"

"); Answers.document.write("

คุณได้คะแนน "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" แย่จังทำไม่ได้เลย !"; } if (i>=10) { currentGrade="D"; currentComment=" ทำได้น้อยมาก ควรปรับปรุง"; } if (i>=12) { currentGrade="C"; currentComment=" ทำได้ไม่เลวเลย อยู่ในระดับพอใช้"; } if (i>=15) { currentGrade="B"; currentComment=" อยู่ในระดับดีมาก !"; } if (i>=17) { currentGrade="A"; currentComment=" เก่งมากคุณยอดเยี่ยมที่สุด !"; } Answers.document.write("

คุณได้ระดับคะแนน "+currentGrade+currentComment+"

"); Answers.document.write('

'); Answers.document.write('

http://www.kr.ac.th

'); }
แบบทดสอบเรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2554

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
งานกราฟิกหมายถึงอะไร
   งานด้านการนำเสนอข้อมูล
   งานด้านการพิมพ์เอกสาร
   งานที่เกี่ยวกับภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ
   งานด้านการคำนวณตัวเลข

ข้อที่ 2)
ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
   1 ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท

ข้อที่ 3)
โปรแกรม Paint เป็นงานกราฟิกแบบใด
   กราฟิกวาดภาพ
   กราฟิก 2 มิติ
   กราฟิกนำเสนอ
   กราฟิก 3 มิติ

ข้อที่ 4)
โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือเป็นงานกราฟิกประเภทใด
   งานกราฟิกนำเสนอ
   งานกราฟิกวาดภาพ
   งานกราฟิก 3 มิติ
   งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 5)
สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกวาดภาพ
   ภาพ
   สี
   ตัวอักษร
   เสียงเพลง

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นโปรแกรมกราฟิก
   Ms.Word
   อินเทอร์เน็ต
   ระบบปฏิบัติการ Windows
   Ms.Paint

ข้อที่ 7)
รูปใดคือไอคอนของโปรแกรม Paint
      
   1
   2
   3
   4

ข้อที่ 8)
โปรแกรม Paint หมายถึงข้อใด
   การสร้างสรรค์ใบงานด้วยคอมพิวเตอร์
   การสร้างสรรค์งานด้านวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
   การสร้างงานคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์
   การพิมพ์ใบงานด้วยคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 9)
ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Paint เรียงลำดับอย่างไร
   คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม Start - Programs - Accessories - WordPad
   คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม Start - Programs - Accessories - Paint
   คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม Start - Programs - Paint - Accessories
   คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม Start - Paint - Accessories - Programs

ข้อที่ 10)
หน้าต่างโปรแกรม Paint ประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง
   เมนูหลัก, ชุดเครื่องมือ, ชุดกล่องสีหรือถาดสี
   เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถังสี
   เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถาดสี
   เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ชุดเครื่องมือ

ข้อที่ 11)
แถบเมนูใช้สำหรับทำอะไร
   เลือกเครื่องมือสำหรับวาดภาพ
   ใส่สีให้กับภาพ
   เลือกคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
   ตัดภาพ

ข้อที่ 12)
ถ้าต้องการเลือกสีเพื่อใส่ในภาพ จะเลือกที่ส่วนใด
   กล่องเครื่องมือ
   กล่องสี
   แถบเมนู
   พื้นที่สร้างภาพ

ข้อที่ 13)
จากภาพ หมายเลข 1 คือสิ่งใด
      
   เมนูหลัก
   กล่องเครื่องมือ
   กล่องสี
   พื้นที่วาดภาพ

ข้อที่ 14)
จากภาพ หมายเลข 2 คือสิ่งใด
      
   เมนูหลัก
   พื้นที่วาดภาพ
   กล่องสี
   กล่องเครื่องมือ

ข้อที่ 15)
จากภาพ หมายเลข 3 คือสิ่งใด
      
   เมนูหลัก
   กล่องเครื่องมือ
   กล่องสี
   พื้นที่วาดภาพ

ข้อที่ 16)
หมายเลขใดคือกล่องสี
      
   1
   2
   3
   4

ข้อที่ 17)
เมนูใดใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์งาน เช่นการบันทึก การเปิดรูปภาพ
   เมนู File
   เมนู Edit
   เมนู Image
   เมนู View

ข้อที่ 18)
การยกเลิกคำสั่งการทำงานล่าสุด ต้องใช้เมนูใด
   เมนู File
   เมนู Edit
   เมนู View
   เมนู Image

ข้อที่ 19)
การบันทึกงาน ต้องใช้เมนูใด
   เมนู File
   เมนู Edit
   เมนู Image
   เมนู View

ข้อที่ 20)
ข้อใดคือคำสั่งออกจากโปรแกรม Paint
   View / Tool Box
   File / Exit
   Color / Edit Colors
   File / New